Alle downloads op een rij

Op deze pagina tref je een actueel overzicht van nuttige publicaties van de Ntb.

Downloads die op slot staan zijn alleen toegankelijk voor Ntb leden die ingelogd zijn. Inloggen doe je met je e-mailadres als gebruikersnaam en je lidmaatschapsnummer (indien je deze nog niet zelf hebt aangepast) als wachtwoord. Kun je hier het antwoord op je vraag niet vinden? Neem dan per e-mail of telefoon contact met ons op.

Algemeen

VCTN jaarrekening 2022
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Notulen Kunstenbond/Ntb jaarvergadering 2022
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
VCTN JR 2021 Concept incl. subsidie
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
verslag 2021 en 22 jaarvergadering 2022
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
concept notulen VCTN congres 2021
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
concept notulen Ntb jaarvergadering 2021
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Kandidaat Ledenraad 2021 t/m 2023
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Jaarvergadering Ntb / Vakgroep Muziek
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
VCTN jaarrekening 2019
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Notulen Ntb-congres 2018
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Notulen Ntb-congres 2018 -def, voor leden
Voorstel tot fusie
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Voorstel tot fusie
Jaarverslag VCTN 2017
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Jaarverslag VCTN 2017
Verslag Ntb-congres 3 juli 2017
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Verslag van het Ntb-congres op 3 juli 2017
Verslag Ntb 2017
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Verslag collectieve belangenbehartiging Ntb 2017
Ter goedkeuring uren DB
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Ter goedkeuring: Remuneratie extra werkzaamheden DB in het kader van de fusieonderhandelingen/voorbereiding
Fusiedocument 01. 2018-3-13
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Fusiedocument; Voor je ligt het fusiedocument. Het fusiedocument beschrijft waarom we deze fusie willen aangaan en wat daar de voordelen en consequenties van zijn. We gaan niet voor niets deze fusie aan. De fusie zorgt er voor dat we op diverse onderdelen sterker worden.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT KUNSTENBOND 13032018 ph Herzien09042018
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Dit reglement is een huishoudelijk reglement van de Kunstenbond gevestigd te Amsterdam en vastgesteld door de Ledenraad op 14 mei 2018 waarin nadere regels zijn geformuleerd in aanvulling op de Statuten van de vereniging.
Leeswijzer progonse fusiebegroting – 090418
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Onderdeel van het fusiedocument is de begroting van de gefuseerde organisatie. Dit is een begroting op hoofdlijnen. De jaarlijkse begroting wordt voorbereid door het bestuur. De definitieve begroting zal -zoals vastgelegd in de statuten- jaarlijks worden voorgelegd aan de Ledenraad. In de begroting zullen altijd de uitgangspunten die vastgelegd zijn voor de vakgroep Muziek nageleefd worden.
Convenant versie 13032018 ph-eagfinal
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Vakgroepconvenant. Onderhavig convenant heeft tot doel om de vakgroepen bewust te maken van hun positie binnen de vereniging als organisatie en voorts richtlijnen te formuleren om enerzijds de autonomie van de vakgroepen te borgen en anderzijds samenwerking tussen de vakgroepen te bevorderen.
Verzekeringen op maat 2018 – exclusief voor Ntb leden
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Verzekeringen op maat 2018 - voor Ntb leden: o.m. uitgebreid schadeverzekeringspakket, Combi Aansprakelijkheidsverzekering, Doorlopende Reisverzekering, Ntb-Instrumentenverzekering. Deze speciale verzekeringen maken onderdeel uit van de Ntbpolis. De Ntb-polis wordt exclusief aangeboden aan de leden van de Ntb. Nog een belangrijke reden om lid te zijn. Maar ook de standaardverzekeringen zijn via de Ntb te verkrijgen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de brand-inboedelverzekering, brand-opstalverzekering of autoverzekering. Voor al deze producten biedt de Ntbpolis een uitstekende dekking en hoge ledenkortingen. Via de verzekeringssite voor de leden van de Ntb zijn de verzekeringen eenvoudig aan te vragen. Als lid van de Ntb kan je inloggen op het besloten ledengedeelte van de Ntb-site (www.ntb.nl). Je bereikt vervolgens de verzekeringssite via het onderdeel ‘verzekeringen’.
Toegevoegd stuk bij agendapunt 6 Ntb-congres
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Congresstukken Ntb VCTN 2017
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Congresagenda Ntb VCTN 2017
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Algemene voorwaarden Ntb Verzekeringen
Algemene Polisvoorwaarden Ntb verzekeringen via Van der Roest: Algemene bepalingen, Geldigheidsgebied, Aanvang, duur en einde van een verzekering, Algemene uitsluitingen, Verplichtingen bij schade en bij hulpverlening, Vaststelling van de schade aan de verzekerde zaak/zaken, Uitbetaling/termijnen, Schaderegeling met benadeelden, Premiebetaling, Strafgeding, Proceskosten en wettelijke rente

Artiestenregeling

De Artiestenregeling vroeger en nu
De artiestenregeling is een ‘voorheffingsregeling’ in 1941 door de Duitsers ingesteld voor ‘beroepsboksers, goochelaars en andere musici’. De bezetters wilden graag belasting innen voordat deze ‘losbollen’ het konden opmaken aan drank en wat dies meer zij. Na de oorlog werd de artiestenregeling vrolijk voortgezet en toegepast op kermis- en variété artiesten zonder vast woon- of verblijfadres. Ook bij deze ‘vagebonden’ wilde de fiscus niet wachten tot de aangifte inkomstenbelasting was ingediend maar gelijk incasseren. In 1964 werden onder invloed van de vakbonden de sociale verzekeringen (ww, zw, wao etc.) aan de regeling toegevoegd waardoor het onzekere artiestenbestaan aanzienlijk meer zekerheid kreeg. Helaas is de regeling de afgelopen jaren echter weer behoorlijk uitgekleed door de overheid. Dit met name door de afschaffing van de ‘dubbele dagloonregeling’ en de lagere referte-eisen die voor musici en artiesten golden.

Artiestenverloning

De VAR is dood. Leve de modelovereenkomst…
In het artikel van Eloy Veldhuijzen ‘Ontwikkelingen voor de zzp’er’ in de vorige Muziekwereld nr 1 2016 hebben we uiteengezet wat de gevolgen zijn van het verdwijnen van de VAR per 1 mei jl. Tijdens de bijeenkomst hierover die door de Ntb op 11 april werd georganiseerd, zijn er door de deelnemers veel vragen gesteld. In dit artikel gaan we op een aantal besproken onderwerpen nader in.

Auteursrecht

Publicatie: Werken voor een kratje bier en andere onbillijke voorstellen
Auteurscontractenrecht werkt nog onvoldoende. Platform Makers, het samenwerkingsverband van vakbonden en beroepsorganisaties voor auteurs en artiesten, pubiceert vandaag individuele ervaringen van auteurs en artiesten met het auteurscontractenrecht. De voorlopige conclusie: de nieuwe wet bracht nog maar beperkt verandering in de daadwerkelijke contractpraktijk. Zoals zoveel goedbedoelde overheidsmaatregelen nog geen daadwerkelijke verandering brachten. ... In “Werken voor een kratje bier… en meer onbillijke voorstellen” spreken diverse makers zich, soms anoniem, uit over de huidige contractpraktijk. Ook leden van Ntb, Kunstenbond en VCTN, onder wie penningmeester en sessie-muzikant Will Maas, komen in het boekje aan het woord.
Een nieuw Cultuurbeleid
In oktober kwam het er dan toch van: er stond een nieuw kabinet op het bordes, met een nieuwe minister van Cultuur. Het regeerakkoord tussen VVD, CDA, D66 en CU is weinig specifiek over het cultuurbeleid van de nieuwe regering. Dat geeft de betrokken bewindspersonen een grote ruimte voor het formuleren van beleid en geeft wellicht de Kamer ook ruimte voor nadere invulling. De maand november was daarom een eerste belangrijke lakmoesproef, die, laten we voorzichtig zijn, voorlopig positief uitsloeg: het was de maand waarin het eerste cultuurdebat in de nieuwe Tweede Kamer werd gevoerd, waarin de Kamer moties indiende die een eerste nadere richting gaven en waarin de minister voor het eerst haar eigen visie uitdroeg.
Auteursrecht 2 – Arrangementen en bewerkingen
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
In de vorige Muziekwereld hebben we de basis van het (muziek) auteursrecht behandeld. Deel 2 gaat over arrangementen en bewerkingen. Is een arrangement ook auteursrechtelijk beschermd? Heb je toestemming nodig om een bestaand nummer te bewerken?
Auteursrecht 1 – Uitleg Auteursrechten
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Iedereen die een ‘origineel werk van letterkunde, wetenschap of kunst’ maakt of wil gebruiken, heeft in principe te maken met de Auteurswet. De maker van een werk, bijvoorbeeld de componist/tekstschrijver van een liedje, heeft vanwege deze wet het exclusieve recht zijn werk openbaar te maken of te verveelvoudigen. Dit recht geldt tot 70 jaar na de dood van de langst levende maker. Het auteursrecht rust alleen op de ‘specifieke vorm’ van een werk. Op een idee, een wetenschappelijke stelling of een muziekstijl kan geen auteursrecht rusten. In de muziek rust daarom in praktijk alleen auteursrecht op tekst en melodie.
Naburig recht
Sena en NORMA, collectieve vergoedingen voor naburig recht Sommige muzikanten en acteurs die recht hebben op vergoedingen die voor hen geïncasseerd worden, blijken dit niet goed te weten. Juist in deze tijden van dalende inkomsten is dat erg jammer. Daarom willen wij onze leden in een serie korte artikelen nog een keer wijzen op hun ‘collectieve rechten’.
Auteursrecht: Overzicht rechtenstichtingen
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Overzicht incassoen verdeelorganisaties: Voor het incasseren en verdelen van de rechtenvergoedingen bestaan diverse organisaties. Om enig houvast te geven volgt hier een opsomming van de voor muziek meest relevante rechtenstichtingen, met een korte samenvatting van hun activiteiten. Stichting de Thuiskopie, Stichting Leenrecht, Buma/Stemra, Vereniging Buma, Stichting Stemra, Stichting NORMA, Stichting Stap.
Auteursrecht: Huisregels poppodia fotograferen & filmen
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Huisregels poppodia en clubs tegen fotograferen en filmen: Onlangs ontstond ophef over de uitzetting van enkele toeschouwers tijdens twee ingelaste concerten van Prince1. Zij waren door beveiligers betrapt op het maken van foto’s en filmpjes van het optreden van His Royal Badness. Het gerucht gaat zelfs dat een journalist werd aangesproken op het gebruik van zijn Moleskine notitieboekje2. En recent verstoorde een man de uitvoering van de Negende symfonie van Mahler in de Grote Zaal van Het Koninklijk Concertgebouw door achter elkaar ongeveer twintig foto’s te maken. Zowel musici, dirigent als toeschouwers hadden last van de steeds weer fel knipperende auto focus assist lamp op het fototoestel van de man3. Beide incidenten doen de vraag rijzen hoe om te gaan met fotograferende en filmende bezoekers in clubs, poppodia en concertzalen. In deze bijdrage zet ik uiteen dat het op correcte wijze hanteren van huisregels en bezoekersvoorwaarden een must is om gebruik van smartphones en andere foto- en filmapparatuur in goede banen te leiden.
Auteursrecht: EHBO – Voorschot vragen BumaStemra
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Als je weet dat je van Buma en/of Stemra geld gaat ontvangen omdat je bijvoorbeeld veel op de radio bent gedraaid, je leaders of jingles veel uitgezonden worden of omdat je platenmaatschappij veel cd’s heeft verkocht, dan is het mogelijk daar een voorschot op aan te vragen bij B/S. Dit voorschot ‘op distributie’ zoals B/S het noemt, is vanuit B/S bedoeld om rechthebbenden te helpen als ze voor hun bedrijfsvoering het geld wat eerder nodig hebben. Dat kan handig zijn omdat je in veel gevallen een jaar moet wachten voordat je de uitkering daadwerkelijk ontvangt. Af en toe komt deze voorschotregeling ter sprake als leden vragen hebben op dit gebied.
Auteursrecht: EHBO – Op Usb-stick muziek uit brengen
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Is een usb-stick een geschikt medium om muziek op uit te brengen? Jazeker! Hans Dulfer doet dat zelf al jaren en verkoopt ze bij optredens. Universal heeft in 2007 geprobeerd de bijna ‘drooggevallen’ singleverkoop weer nieuw leven in te blazen door een single van Keane op usb-stick uit te brengen. Het bleek echter geen opvolger voor de cd-single te zijn. Toch heeft een usb-stick vele voordelen ten opzichte van een cd, juist voor eigen-beheer-artiesten. Om te beginnen: ...
Auteursrecht: EHBO – Stemra-heffing bij eigen werk
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Vraag: We gaan met onze band een cd in eigen beheer uitbrengen. De opnamen zijn klaar, ze hoeven alleen nog gemasterd en geperst te worden. Nu zegt de masterstudio die waarschijnlijk ook de persing gaat verzorgen dat we via hem ook de Stemra-heffing moeten betalen. Het feit dat het om eigen werk gaat en niemand van de band lid is van Stemra maakt volgens hem niets uit. Hoe zit dat? Het gaat toch om ongeveer € 0,70 per cd en dat loopt bij een persing van duizend stuks, zoals in ons geval, behoorlijk in de papieren. Antwoord: Ik heb maar even met Stemra gebeld. Daar kreeg ik te horen dat jullie loonperser een zogenaamde intermediair is die namens Stemra mag heffen. Intermediairs zijn inderdaad verplicht om bij iedereen de Stemra-heffing te factureren, ongeacht of de muziek die op de cd geperst wordt deel uitmaakt van het zogenaamde Stemrawereldrepertoire of niet. Dat wereldrepertoire bestaat uit muziek van Stemraaangesloten en die van buitenlandse zusterorganisaties....
Auteursrecht: EHBO – YouTube clip en IRSC code
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Vraag: We hebben als band een videoclip bij een eigen song gemaakt. Deze hebben we op YouTube gezet. Een muziekzender wil de clip graag uitzenden. Wat moeten we regelen om hier geld voor te ontvangen en hoe zit dat met de IRSC-code? Om deze vraag te beantwoorden moeten we kijken welke rechten er in het spel zijn en welke collectieve beheersorganisaties daar geld voor uitkeren. In dit geval hebben we te maken met auteursrecht en naburig recht. Het auteursrecht ligt bij de makers van de muziek, tekst en de videobeelden. Het naburig recht heeft twee componenten namelijk: 1: de rechten van de uitvoerders van de muziek en de videobeelden en 2: de rechten van de eigenaar(s) van de video- en geluidsopnamen, de producenten. Alle geldstromen zijn gebaseerd op deze rechten. Om helderheid in deze ingewikkelde materie te brengen hieronder een overzicht van de geldstromen: ...
Auteursrecht: EHBO – Gebruik van samples in muziek
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Vraag: Hoe zit het met het gebruik van samples in muziek? Als je gebruik wilt maken van soundsamples in je opnames is het belangrijk te kijken of er rechten op die samples rusten of niet. Er zijn bij soundsamples twee soorten rechten aan de orde. Allereerst het auteursrecht. Zeg maar de rechten van de componist(en) en de tekstschrijver(s). Het tweede is het naburig recht. In het geval van samples gaat het hier om de rechten van de eigenaar van de opname. In de meeste gevallen is dat een platenmaatschappij/platenlabel. Op samples die je gebruikt van bestaande muziek rusten bijna altijd rechten zowel auteurs- als naburige.

Belastingen

Belastingspecial 2018
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
De eerste editie van de Muziekwereld bestaat – zoals gebruikelijk – voor een groot deel uit informatie over de verschillende belastingregelingen waarmee musici en artiesten te maken (kunnen) krijgen. Je vindt informatie over o.a. de artiestenregeling, de aangifte inkomstenbelasting 2017, de vergoeding van beroepskosten in dienstbetrekking, de werkkostenregeling, de verschillende btw-regelingen en het bijhouden van uren voor de zelfstandigenaftrek (urencriterium). Voor artiesten die als ondernemer werken en zelf winstaangifte willen doen, hebben wij als extra-service een uitgebreide handleiding aangifte inkomstenbelasting 2017 waarin de belangrijkste vragen van de winstaangifte worden behandeld. Ntb-leden kunnen deze handleiding via www.ntb.nl / ledenservice downloaden of opvragen bij het secretariaat.
Handleiding aangifte inkomstenbelasting 2017
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Introductie handleiding Deze handleiding is niet alleen geschikt voor de scheppend kunstenaar, maar voor alle ondernemers. Wanneer u geen ondernemer bent en dus geen winstaangifte hoeft te verrichten, kunt u alsnog gebruik maken van deze handleiding. Heeft u naast uw loondienst of uitkering enkel wat bijverdiensten, dan kunt u namelijk bij ‘het opstellen van de resultatenrekening’ zien welke kosten ook voor u aftrekbaar zijn. U kunt als niet-ondernemer echter geen gebruik maken van fiscale voorzieningen voor ondernemers, zoals de MKB-winstvrijstelling, de investeringsaftrek en de zelfstandigenaftrek. De handleiding behandelt alleen de meest voorkomende situaties en volgt de elektronische winstaangifte voor ondernemers...
EZ Boekhouding – Belastingen zijn vervelend, tijdrovend en duur. Herkenbaar?
Als afgestudeerde muzikanten liepen wij al snel tegen een probleem aan: het ondernemerschap en alles wat daarbij komt kijken. Enorm interessant maar wat komt er veel op je af. Daarnaast wilden we onze tijd liever doorbrengen op het podium in plaats van achter de computer. We wilden graag een snelle oplossing! Natuurlijk waren die oplossingen wel te vinden: een dure accountant, belastingadviseur of ingewikkelde boekhoudpakketten. Dat moest anders vonden wij en met deze gedachte is EZ Boekhouding ontstaan. Een software pakket gemaakt met extra oog voor de creatieve sector.
DDJF – Belasting bij optredens in het buitenland
Nederlandse DJ’s kijken altijd wat vreemd aan tegen de manier waarop we (wereldwijd) onze belastinginning hebben geregeld. Dat komt omdat het blijkbaar uitmaakt in welk land je woont en waar je je werk (=optreden) doet. Het zit namelijk zo. De algemeen geldende afspraak (wereldwijd) is dat iedereen die werk verricht in een land, daar belasting over moet betalen. In het ene land wat meer dan in het andere. So far so good. Het wordt wat lastiger als je als Nederlander werk gaat verrichten in het buitenland.
Handhaving op de wet DBA opgeschort
In dit artikel bespreek ik een tweetal recente ontwikkelingen die voor zzp’ers van belang kunnen zijn. We kunnen natuurlijk niet om de Wet DBA heen. De VAR is vervallen per 1 mei 2016 en daarvoor zijn onder andere de modelovereenkomsten in de plaats gekomen. Eén van de bijkomende effecten is dat opdrachtgevers mede verantwoordelijk zijn geworden voor de vraag of de zzp’er wel echt zelfstandig is.
Belastingspecial 2017
Informatie over verschillende belastingregelingen waarmee musici, artiesten, dj’s, producers, auteurs te maken krijgen zoals de artiestenregeling, aftrek van beroepskosten, de verschillende btw-regelingen en de laatste ontwikkelingen voor de zzp’er.
Handleiding aangifte inkomstenbelasting 2016
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Een uitgebreide handleiding aangifte inkomstenbelasting 2016 voor artiesten, dj’s, producers, auteurs die als ondernemer werken en zelf winstaangifte doen. Hierin worden de belangrijkste vragen van de winstaangifte behandelt.
Ontwikkelingen voor de zzp’er in 2016
De belastingdienst probeert al een aantal jaren het hoofd te bieden aan de fiscale vragen rondom de zzp’ers. Het gaat om het stroomlijnen van de fiscale wetgeving op een manier waardoor duidelijkheid ontstaat over de status van de zzp’er en waardoor diens fiscale voor- en nadelen zo goed mogelijk aansluiten bij die van andere groepen op de arbeidsmarkt.
Belastingspecial 2016
Informatie over verschillende belastingregelingen waarmee musici, artiesten, dj’s, producers, auteurs te maken krijgen zoals de artiestenregeling, aftrek van beroepskosten, de verschillende btw-regelingen en de laatste ontwikkelingen voor de zzp’er.
Handleiding aangifte inkomstenbelasting 2015
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Een uitgebreide handleiding aangifte inkomstenbelasting 2015 voor artiesten, dj’s, producers, auteurs die als ondernemer werken en zelf winstaangifte doen. Hierin worden de belangrijkste vragen van de winstaangifte behandelt.
Fiscale regels voor ZZPers
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
In dit nummer is de aandacht gericht op fiscale regels. Een belangrijke fiscale vraag voor (de adviseur van) een ZZP-er is die over de omvang van het bedrijf. Is er fiscaal sprake van een onderneming? Of moet het resultaat worden aangegeven als ‘overige werkzaamheden’. Het onderscheid is van belang omdat het bepalend is voor de toepassing van fiscale kortingen. Zo heeft een ondernemer recht op diverse ondernemersfaciliteiten. Voor een aantal van deze faciliteiten is het nodig om aan het urencriterium te voldoen, 1. zelfstandigenaftrek, 2. startersaftrek, 3. aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O-aftrek) en S&Ostartersaftrek, 4. meewerkaftrek, 5. stakingsaftrek, 6. fiscale oudedagsreserve (FOR). Ondernemersfaciliteiten waarvoor het urencriterium niet van belang is: ...

Boekingen & Optreden

Update boekings- en management contracten – 2013
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
In Muziekwereld 1 2013 zijn de algemene valkuilen in boekings- en managementcontracten eerder aan de orde geweest. In deze bijdrage focus ik mij op een aantal belangrijke issues die door recente rechtspraak actueel zijn en steeds vaker terugkomen in onderhandelingen over dit soort contracten. Het gaat daarbij vooral om de vraag hoe de relatie tussen artiest en boeker en/of manager juridisch gekwalificeerd kan worden en wat daar dan de gevolgen van kunnen zijn, met name natuurlijk bij beëindiging van die relatie. Let wel, partijen hoeven hier niet eens een schriftelijk contract voor gesloten te hebben. Feitelijk kan er door wederzijdse gedragingen tussen partijen een ‘overeenkomst’ ontstaan of bestaan, zonder dat men zelf ook maar iets op papier heeft gezet. De hierna aangestipte actualiteiten zijn aldus ook van belang voor diegenen die al jaren ‘op elkaars blauwe ogen’ zaken doen.
Wanneer ben ik voor een boekingskantoor interessant?
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Het vinden van de juiste representatie voor je muzikale carrière is niet altijd een gemakkelijke opgave. Er is in Nederland een groot aantal bemiddelingsbureaus en je weet misschien niet precies waar je op moet letten wanneer je op zoek bent naar het bureau dat het beste bij jou past. De belangrijkste vraag die men zichzelf daarbij vaak stelt is wat het bureau in kwestie voor je kan betékenen. Dit is op zich natuurlijk geen onredelijke vraag, mits hij echter vooraf wordt gegaan door een wat meer zelfkritische vraag namelijk: wat heb ík het bemiddelingsbureau te bieden? Wanneer je aan klopt bij een bemiddelingsbureau zul je al snel merken dat men daar niet bepaald op je zit te wachten. Dat heeft niets te maken met de kwaliteit van je muziek maar eerder met een geheel andere benadering van het product muziek. Het bureau redeneert namelijk puur vanuit de wensen van de klant...
Hoe je de boekingsblues kunt voorkomen
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
De werkelijkheid is soms vreemder dan fictie. Hier volgt een overzicht van de conflictsituaties rond optredens en boekingen die vaker dan gemiddeld aan onze juristen worden voorgelegd. We geven ook tips om die conflicten te voorkomen of er voor te zorgen dat je sterk staat wanneer het alsnog misloopt. Achterstallige gages probleem nummer 1: De conflicten rond de (tijdige) betaling van een optreden staan nummer 1 met stip op de lijst van veel voorkomende conflicten. Het gaat hier niet alleen om relatief eenvoudige zaken van opdrachtgevers die weigeren het geld over te maken, maar ook over ingewikkeldere conflictstof. Contract bittere noodzaak: Het lijkt misschien overbodig te vermelden dat het innen van een achterstallige gage bijna ondoenlijk is zonder een door de opdrachtgever getekend contract. Maar toch…. Het gebeurt dikwijls dat musici in goed vertrouwen afgaan op mondelinge afspraken met een opdrachtgever en dat later moeten bekopen met een financiële strop. Bij het podium in de ijskast: Een veel voorkomende contractbepaling is dat de artiest, als hij een optreden voor een podium heeft verzorgd, binnen een straal van een x-aantal kilometers rond het betreffende podium, gedurende een bepaalde periode, geen concerten meer mag geven voor andere opdrachtgevers.
Overeenkomst van opdracht met particulieren
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Onderhandelen met opdrachtgevers
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Door Thomas Baggerman, jazzmusicus: Net als vele muzikanten om mij heen, heb ik het zakelijke aspect met vallen en opstaan moeten leren. Muzikanten moeten goed kunnen onderhandelen om te overleven. Maar het is een kunst op zich om een deal te sluiten waar zowel muzikant als opdrachtgever zich goed bij voelt. Daarom is er nu een checklist die jazzmusici helpt zich voor te bereiden op dit spel van vraag en aanbod. Uit mijn onderzoek komt naar voren dat je als onafhankelijke jazzmuzikant de volgende kennis en vaardigheden moet bezitten/ontwikkelen om de onderhandelingen met een opdrachtgever tot een succes te brengen: - Kennis van het speelveld (voorbereidingsfase) - Onderhandelvaardigheden (exploratiefase) - Juridische basiskennis van optreedovereenkomsten (overeenkomstfase). Deze ervaringen en wat ik om mij heen zag bij andere muzikanten, hebben mij geïnspireerd om een hulpmiddel te ontwikkelen dat andere muzikanten kan behoeden voor de fouten die ik heb gemaakt. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de ‘Checklist on derhandelen met opdrachtgevers voor onafhankelijke jazzmusici’ die in deze Muziekwereld is opgenomen. Deze checklist is ook bij de Ntb downloads te downloaden!
Wat is marketing?
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Vraag: Wat is marketing en hoe doe ik dat met mijn band? Antwoord: Er zijn al veel definities van het begrip marketing, mocht je die willen weten dan is het handig even naar Wikipedia te surfen. Ik houd het simpel op: marketing is alles wat je doet om je band te verkopen. To P or not to P, that’s the question! In marketing draait alles traditioneel om de vier P’s. De vier P’s staan voor Product, Prijs, Promotie en Plaats. Dit wordt ook wel de marketingmix genoemd. Inmiddels zijn er al veel meer P’s toegevoegd maar deze laat ik gemakshalve achterwege. De eerste P van Product is voor een band vrij simpel. Je wilt namelijk optreden, daarnaast heb je eventueel merchandising zoals een cd, Tshirts, petjes etc. in de aanbieding. De tweede P van Prijs gaat over je uitkoopsom en de verkoopprijs van je merchandising. Hoe zorg je er nu voor dat de vraag naar jouw band groter wordt zodat je een hogere uitkoopsom kunt vragen? Daarover gaat de derde P van Promotie, misschien wel de belangrijkste tenzij...
Wat is een jazzmusicus nog waard
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Naarmate het economische klimaat verslechtert, worstelen jazzmusici steeds vaker met het dilemma: spelen voor minder of nee zeggen en niets verdienen. Het is dan ook niet vreemd dat tijdens het gagepanel op de jazzdag een flinke discussie ontstond over de vraag: wat is een jazzmusicus nog waard?
Checklist Boekingscontracten
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Misverstanden of miscommunicatie over afspraken tussen muzikant en opdrachtgever vormen dikwijls de oorzaak van onnodige conflicten. Het is daarom verstandig om afspraken vooraf in een contract vast te leggen, óók bij opdrachtgevers voor wie je regelmatig werkt. Stel een contract in tweevoud op en ga nooit op weg zonder dat je een getekend exemplaar van de opdrachtgever op zak hebt! Je kunt daarbij gebruik maken van de standaardcontracten van de Ntb waaronder het zogenaamde schnabbelcontract voor eenmalige optredens. Deze contracten kun je altijd aanpassen aan je eigen specifieke wensen. Bovendien kunnen ze als checklist fungeren bij onderhandelingen met de opdrachtgever. Bij twijfel of onduidelijkheid is het raadzaam je contract te laten screenen door de Ntb voordat je het ondertekent! Een contract bestaat meestal uit vier delen: ...
Vier valkuilen bij boekingen
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
De meeste muzikanten komen vroeg of laat in hun carrière voor de vraag te staan: wil ik het zakelijke gedeelte uitbesteden? Daarbij zijn de verwachtingen van de prestaties van een manager of boeker vaak hooggespannen. Helaas blijkt uit de praktijk dat deze verwachtingen lang niet altijd waar worden gemaakt, met alle nadelige gevolgen van dien. Maar waar moet je dan op letten om problemen te voorkomen? Vier belangrijke aandachtspunten bij het inschakelen van een tussenpersoon. 1. Boeker of manager? 2. Omschrijving inspanningsverplichtingen, 3. Hoogte en opbouw van managementfee, Boekingsfee, Managementfee, 4. Beëindiging van een managementcontract, Opzegtermijn, Goodwill, Voorkom problemen en laat je contract checken!

CAO's

cao Remplaçanten 2020
Cao Remplaçanten 2020
CAO Metropole Orkest 2016-2017
Dit is de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) van het Metropole Orkest voor 2016 en 2017.
CAO Nederlandse Orkesten – Principeakkoord met werkgevers – december 2017
Bereikte principeakkoord met werkgevers uit de orkestsector - versie 8 december 2017; Indexatie van de kosten/vergoedingen genoemd in de cao; Bij-instrumenten; Vrije ruimte binnen WKR wordt voor alle medewerkers (musici en staf) per 1-1-2018 benut (bruto-netto voordeel) op voorwaarde van beschikbaarheid vrije ruimte en lokale; etc...
AVV exemplaar CAO KE
Kunsteducatie 2016 - Verbindendverklaring CAO-bepalingen, MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 december 2016 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Kunsteducatie
Onderhandelaarsakkoord CAO Kunsteducatie (KE) per 1 januari 2017 tot 31 december 2018
2017-2018 CAO Kunsteducatie (KE), Inclusief ttw per 1 januari 2017 inclusief 3e fase. De Collectieve Arbeidsovereenkomst Kunsteducatie heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018. Door algemeen verbindend verklaring (avv) zijn de meeste bepalingen van deze cao van toepassing op alle werkgevers en werknemers die bij inwerkingtreding of gedurende de looptijd van deze avv onder de werkingssfeer vallen of komen te vallen. Sommige bepalingen zijn bij het verzoek tot avv buiten beschouwing gelaten. Deze bepalingen zijn daarom slechts bindend voor de georganiseerde werkgevers, te weten de leden van Cultuurconnectie, brancheorganisatie voor kunsteducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk, en hun werknemers.
CAO Metropole Orkest 2014
Dit is de CAO Metropool Orkest afgesloten in 2014

Checklists

Checklist t.b.v. bepaling arbeidsverleden en rechtspositie
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Checklist t.b.v. bepaling arbeidsverleden en rechtspositie; Info contract/aanstelling en salaris om je rechtspositie te bepalen; UWV; ABP pensioeninformatie; AOW leeftijd...
Checklist voor artiesten ná de VAR, wat nu…
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Checklist voor artiesten ná de VAR, wat nu… Wat is van toepassing? De band/orkest treedt voornamelijk op bruiloften op - of - de band/orkest treedt voornamelijk op op bedrijfsfeesten...
Checklist onderhandelen met opdrachtgevers
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Muzikanten moeten goed kunnen onderhandelen om te overleven. Door Thomas Baggerman, jazzmusicant: het is een kunst op zich om een deal te sluiten waar zowel muzikant als opdrachtgever zich goed bij voelt. De ervaringen met onderhandelen en wat ik om mij heen zag bij andere muzikanten, hebben mij geïnspireerd om een hulpmiddel te ontwikkelen dat andere muzikanten kan behoeden voor de fouten die ik heb gemaakt. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de ‘Checklist onderhandelen met opdrachtgevers voor onafhankelijke jazzmusici. Zie ook het artikel 'Onderhandelen met opdrachtgevers' derhandelen met opdrachtgevers voor onafhankelijke jazzmusici'.

EHBO (Eerste Hulp Bij Opnamen)

EHBO – W-8BEN-formulier, bedoeld voor niet-VS-personen en eenmanszaken die geld ontvangen uit de VS
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Help, een Amerikaanse aggregator vraagt me om een zogenaamd W-8BEN-formulier in te vullen. Het is echter een ingewikkeld formulier waar ik niets van snap. Moet ik hiermee soms Amerikaanse btw betalen? Het W-8BEN-formulier is kort door de bocht bedoeld voor niet-VS-personen en eenmanszaken die geld ontvangen uit de VS waarop standaard 30% belasting moet worden ingehouden. Dit is een soort van voorheffing van de inkomstenbelasting dus geen Amerikaanse btw (VAT). Om te voorkomen dat er dubbel inkomstenbelasting moet worden betaald heeft de VS allerlei belastingverdragen met andere landen...
EHBO – Zijn er kosten bij het gebruik van soundsamples in je opnamen?
Als je gebruik wilt maken van soundsamples in je opnamen dan is het belangrijk te kijken of er rechten op die samples rusten of niet. Er zijn bij soundsamples twee soorten rechten aan de orde. Er doen allerlei verhalen de ronde dat je samples mag gebruiken als het om korte fragmenten gaat of als het fragment niet langer is dan acht maten. Dat klopt niet...
EHBO: Hoe elimineer je de akoestiek van de opnameruimte uit een stemopname?
Producer rakenDra Smit geeft voorlichting over muziekproducties. Dus over zaken als opnametechniek, de betrokken rechten, contractvormen, exploitatie etc. Leden van de Ntb kunnen hem op maandag en dinsdag benaderen met al hun vragen op dit gebied. Veel van de gestelde vragen komen steeds weer terug. Een aantal hiervan beantwoordt hij in deze rubriek. Deze keer is niet een vraag maar een tip de aanleiding van het onderwerp in deze rubriek. De tip kwam van een stemacteur die thuis werkt. Hij nam zichzelf op maar liep tegen bovenstaand probleem aan. De producent beklaagde zich er over. De akoestiek van de opnameruimte moest verdwijnen of anders moest er in de studio van de producent gewerkt worden. Wat is het probleem?
EHBO – Vaststellen auteursrechten (tekst en compositie) – i-depot
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Vraag: Ik heb een aantal nummers geschreven en opgenomen. Nu wil ik de rechten goed vastgelegd hebben. Hoe doe ik dat ? In Nederland ontstaat het auteursrecht op een muzikaal werk op het moment van schepping, mits het werk origineel is. In het geval van een conflict echter kun je wel beweren dat je de componist bent, maar de rechter wil bewijzen zien wie er als eerste over het werk beschikte. Het vastleggen van het auteursrecht (tekst en compositie) op je werken doe je niet, zoals velen denken, bij Buma Stemra. Die administreren, incasseren en reparteren ten behoeve van aangeslotenen maar geven geen registratiestempel af. In de praktijk zijn er voor vastlegging twee methodes in gebruik.
EHBO – Voor de eerste keer in een studio
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
EHBO – verschil tussen een studio en thuis opnemen
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
EHBO – Verkoop via internet
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
EHBO – Cloud Computing
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.

Incasso's en annulering

Wat te doen bij wanbetalers?
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Helaas komt het regelmatig voor dat opdrachtgevers niet of te laat betalen. De eerste vraag is: heb je een door beide partijen ondertekende overeenkomst? De Ntb zal meestal pas effectief in actie komen als er een getekende overeenkomst ligt. Als er slechts sprake is van een mondelinge afspraak is het moeilijk achteraf te bewijzen wat er door partijen is afgesproken, zeker als de tegenpartij de afspraken “is vergeten" of ze betwist. Het is dan jouw woord tegen dat van de tegenpartij. Bewijsmateriaal, bijvoorbeeld een getuigenverklaring, moet in dit geval uitkomst bieden. Wij adviseren je zoveel mogelijk gebruik te maken van de Ntb standaardcontracten. Wanneer je met andere contracten werkt moet je ervoor zorgen dat de volgende punten zijn vastgelegd: ....
Voorbeeldbrief betalingsherinnering – stap 1
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Voorbeeldbrief Aanmaning – stap 2
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Voorbeeldbrief Sommatie – stap 3
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Wat te doen bij annuleringen?
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Steeds vaker wordt de Ntb benaderd door leden die te maken krijgen met de annulering van een optreden of het tussentijds opzeggen van een lesovereenkomst. Welke incasso-mogelijkheden heb je dan, zodat je niet met lege handen staat? Om die vraag te beantwoorden moeten we onderscheid maken tussen particuliere en bedrijfsmatige opdrachtgevers.
Checklist wanbetalers
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Het betalingsgedrag van opdrachtgevers wordt steeds slechter. Drie maanden wachten op je gage is eerder regel dan uitzondering en de zaken waarbij je helemaal naar je geld kunt fluiten nemen hand over hand toe. Net als bij ziekte geldt hier: voorkomen is beter dan genezen! Probeer je vooraf tegen incassoonheil in te dekken. We geven een overzicht van de belangrijkste voorzorgsmaatregelen tegen wanbetalers.

Inkomen

Tarieven en Salarissen 2018
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Vanwege de vele vragen die wij van leden krijgen over de gebruikelijke tarieven in de sector doet de Ntb ieder jaar onderzoek onder zijn leden naardoor hen gehanteerde tarieven. Op basis hiervan publiceert de Ntb elk jaar een tarievenlijst. Deze tarieven zijn gemiddelden en vertegenwoordigen dan ook geen voorschrift. Ook zijn zij niet in alle gevallen representatief. Alle tarieven zijn, tenzij anders vermeld, bruto per persoon en exclusief eventuele reis- en verblijfkosten en btw. Voor ieder vermeld bedrag geldt dat er géén afkoop van auteurs- en/of naburige rechten plaatsvindt.
‘Kapstok componistentarieven’ artikel
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Kapstok componistentarieven artikel (Muziekwereld 2005; tarieven aangepast in 2018); zie ook de 'Tarieven en salarissen' overzicht - welke bij de downloads te vinden is - waarin naar dit artikel verwezen wordt. Componeren vrijwilligerswerk? Kapstok componisten-tarieven voor radio en tv.
Honorariumtabel Opdrachten
Dit is de 'Honorariumtabel Opdrachten' van Nieuw Geneco. Bij een compositieopdracht wordt vooraf een passend honorarium overeengekomen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Naar deze tabel wordt gerefereerd in het artikel 'Kapstok Componisten tarieven'. Deze tabel laat zien welk honorarium er bij een compositie hoort. Het gaat dan hierbij niet om een genre of stijl. Factoren als de duur van het stuk, hoeveel stemmen of partijen en de bewerkelijkheid bepalen het tarief.
ZZP – Kosten opvoeren – Laat jij voordeel liggen?
Dit artikel is geschreven voor muzikanten. Als je je een klein beetje hebt ingelezen als ondernemer dan weet je als het goed is dat je kosten mag opvoeren wanneer je als muzikant ingeschreven staat met een eenmanszaak. Deze kosten moeten dan wel gerelateerd zijn aan jouw bedrijf zoals de kosten van je domeinnaam, reiskosten, etc. De grote vraag voor velen is: hoe zorg je er nu voor dat je niks laat liggen? Met o.m.: Verschil btw en Inkomstenbelasting, wanneer weet je dat je iets mag opvoeren...?

Kunsteducatie

AVV exemplaar CAO KE
Kunsteducatie 2016 - Verbindendverklaring CAO-bepalingen, MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 december 2016 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Kunsteducatie
Onderhandelaarsakkoord CAO Kunsteducatie (KE) per 1 januari 2017 tot 31 december 2018
2017-2018 CAO Kunsteducatie (KE), Inclusief ttw per 1 januari 2017 inclusief 3e fase. De Collectieve Arbeidsovereenkomst Kunsteducatie heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018. Door algemeen verbindend verklaring (avv) zijn de meeste bepalingen van deze cao van toepassing op alle werkgevers en werknemers die bij inwerkingtreding of gedurende de looptijd van deze avv onder de werkingssfeer vallen of komen te vallen. Sommige bepalingen zijn bij het verzoek tot avv buiten beschouwing gelaten. Deze bepalingen zijn daarom slechts bindend voor de georganiseerde werkgevers, te weten de leden van Cultuurconnectie, brancheorganisatie voor kunsteducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk, en hun werknemers.
Kunsteducatie in de 21e eeuw
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Switchpakket introductiebrief
Als ZZPer zult u te maken krijgen met zakelijke aangelegenheden waarmee u nog geen of weinig ervaring heeft. De Ntb kan u ook in deze nieuwe situatie van dienst zijn. Zo bieden wij de leden die hier mee te maken hebben of krijgen het Ntb-Switchpakket aan.
Switchpakket ZZP-1, Algemene zaken
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
De bedoeling van dit artikel is om (toekomstige) ZZPers inzicht te geven in wat er allemaal geregeld moet worden. Hier een opsomming van veel voorkomende en vaak noodzakelijke werkzaamheden: ... Zie ook alle "Switch" artikelen bij de Ntb downloads voor meer informatie voor (beginnende) ZZPers.
Switchpakket ZZP-3, Inkomensvoorzieningen
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
De zogenaamde inkomensvoorzieningen: Het is algemeen bekend dat de gemiddelde zelfstandige niet erg goed zorgt voor zijn toekomst. Het kost geld om een pensioen op te bouwen en om je te verzekeren tegen eventuele arbeidsongeschiktheid. De toekomst lijkt ver weg en het geld kan ook goed aan andere doelen besteed worden. Toch is het wel belangrijk om over de financiële kanten van je toekomst na te denken. Besproken wordt o.m. Arbeidsongeschiktheid en Pensioen.
Switchpakket ZZP-4, Zakelijke aangelegenheden
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
In deze Muziekwereld besteden we (nogmaals) aandacht aan de factuur. Facturen worden door veel ZZP-ers nogal eens gezien als een noodzakelijk kwaad en we zien dan ook erg vaak dat ze niet volgens de wettelijke regels zijn opgesteld. Voor de BTW-heffing is een correcte factuur erg belangrijk. Besproken wordt o.m. Hoe maak je een factuur? Gewijzigde factuurvereisten, de vereenvoudigde factuur, regels voor elektronisch factureren, EU-regels... Zie voor nog meer info voor (beginnende) ZZPers onze rubriek "Switchpakket" bij de Ntb dowloads.
Constructies in het muziekonderwijs – Werknemer of zelfstandige
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Interview met Carolien Gehrels – Oud wethouder cultuur A’dam
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Interview met Jack Pisters hoofd Popafdeling Conservatorium A’dam
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Rechtspositie muziekdocent bij verzelfstandiging lesinstelling
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.

Loopbaanplanning en -advies

Sollicitatie gesprek voeren
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Interview met Astrid Tan 5e plaats X-factor
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Hoe integreer je gehoorbescherming dagelijks?
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.

Merkenrecht

De merkenrechtelijke aspecten van AdWords
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Zoeken en gevonden worden: Een willekeurige surfsessie op het internet begint niet zelden met een zoekopdracht bij een van de internet-zoekmachines. De kans is groot dat Google die zoekmachine is. Zoeken op bepaalde trefwoorden bij Google laat tegenwoordig zien dat er meer is dan alleen maar de ‘natuurlijke’ zoekresultaten in het midden van het zoekscherm. Bepaalde trefwoorden maken speciale advertenties zichtbaar. Zo is te zien dat zoeken op de bandnaam ‘Destine’ een advertentie oplevert in verband met kaartverkoop voor optredens van Destine. Zoeken op ‘Noorderslag’ geeft een advertentie voor goedkope slaapplaatsen in Groningen in verband met het gelijknamige muziekevenement. Zoeken op ‘gitaar’ geeft een aantal advertenties in verband met de verkoop van gitaren en een aanbieding om gitaarles te volgen. Zoeken op ‘Extrema Outdoor’ geeft een advertentie voor de verkoop van kaarten voor het gelijknamige dance-festival. Trefwoorden waaraan deze advertenties gekoppeld zijn worden bij Google AdWords genoemd.1 Uit genoemde voorbeelden volgt dat het gebruik van AdWords zeer divers is. De dienst Google AdWords is de afgelopen jaren in zowel binnen- als buitenland onderwerp van juridische geschillen geweest. De hoogste Europese rechter - het Europees Hof van Justitie (HvJEG) - heeft recentelijk een aantal belangrijke arresten over deze materie gewezen. In deze bijdrage pas ik het door het Hof geschetste merkenrechtelijke kader toe op de muziekpraktijk in Nederland. Met name het gebruik van andermans merk als AdWord roept interessante vragen op. (2011)

Muziekauteurs / VCTN

VCTN jaarrekening 2022
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Notulen VCTN Congres 2022
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
VCTN JR 2021 Concept incl. subsidie
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
verslag 2021 en 22 jaarvergadering 2022
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
concept notulen VCTN congres 2021
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Voorstel statutenwijziging VCTN
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
VCTN congres verslag 2019
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
VCTN jaarrekening 2019
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
VCTN jaarrekening 2019
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
VCTN Jaarverslag 2018
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
VCTN Jaarrekening 2018
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Publicatie: Werken voor een kratje bier en andere onbillijke voorstellen
Auteurscontractenrecht werkt nog onvoldoende. Platform Makers, het samenwerkingsverband van vakbonden en beroepsorganisaties voor auteurs en artiesten, pubiceert vandaag individuele ervaringen van auteurs en artiesten met het auteurscontractenrecht. De voorlopige conclusie: de nieuwe wet bracht nog maar beperkt verandering in de daadwerkelijke contractpraktijk. Zoals zoveel goedbedoelde overheidsmaatregelen nog geen daadwerkelijke verandering brachten. ... In “Werken voor een kratje bier… en meer onbillijke voorstellen” spreken diverse makers zich, soms anoniem, uit over de huidige contractpraktijk. Ook leden van Ntb, Kunstenbond en VCTN, onder wie penningmeester en sessie-muzikant Will Maas, komen in het boekje aan het woord.
Notulen VCTN-congres 2018
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Notulen VCTN-congres 2018, voor de leden.
Verslag VCTN-congres 3 juli 2017
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Verslag VCTN-congres 3 juli 2017 in De Roos te Amsterdam
VCTN 2017 jaarverslag excel overzicht
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
VCTN 2017 jaarverslag excel overzicht
Statutenwijzigingen VCTN
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Het VCTN bestuur vraagt de jaarvergadering de volgende statutenwijzigingen onder voorwaarde van fusie tussen Ntb en Kunstenbond, goed te keuren.
Drie jaar VCTN
In 2011 besloten de auteursleden van de Ntb tot oprichting van de Vereniging Componisten en Tekstdichters Ntb, eerst als ‘informele vereniging’, daarna ( juli 2012) formeel als rechtspersoon. In combinatie met de Ntb zet de VCTN zich in voor een sterker auteursrecht, betere rechten voor auteurs en vooral een open en transparante Buma/Stemra. Tijd voor een korte terugblik.

Muziekindustrie

Door Bjorn Schippers; Nabuurrechtelijke erkenning voor zolderkamerproducers; Uitspraak Martin Garrix
Op 20 september 2017 heeft de Rechtbank Midden-Nederland een langverwachte uitspraak gedaan in de slepende catfight tussen DJ en producer Martin Garrix en zijn voormalige management MusicAllstars Management (hierna ‘MAS’) en platenlabel Spinnin’ Records. Het (tussen)vonnis van maar liefst 48 pagina’s bevat een aantal interessante overwegingen die op bepaalde punten een steen in de muziekvijver werpen en die verder kunnen reiken dan alleen het concrete conflict tussen Martin Garrix, MAS en Spinnin’ Records. In deze bijdrage van Muziekwereld sta ik selectief stil bij de juridische aard van managementcontracten en de nabuurrechtelijke positie van producers die hun tracks ‘thuis’ in een eigen studio en/of met eigen instrumenten, apparatuur en/of software maken. Ik noem deze laatste groep voor het gemak ‘zolderkamerproducers’.
Interview met Denis Doeland – IDT
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.

Orkesten

CAO Metropole Orkest 2016-2017
Dit is de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) van het Metropole Orkest voor 2016 en 2017.
CAO Nederlandse Orkesten – Principeakkoord met werkgevers – december 2017
Bereikte principeakkoord met werkgevers uit de orkestsector - versie 8 december 2017; Indexatie van de kosten/vergoedingen genoemd in de cao; Bij-instrumenten; Vrije ruimte binnen WKR wordt voor alle medewerkers (musici en staf) per 1-1-2018 benut (bruto-netto voordeel) op voorwaarde van beschikbaarheid vrije ruimte en lokale; etc...
CAO Metropole Orkest 2014
Dit is de CAO Metropool Orkest afgesloten in 2014
Meerwerkregeling Metropole Orkest
In dit document is de meerwerkregeling Metropole Orkest (MO) beschreven, zoals die is vastgesteld in het overleg tussen de Stichting Metropole Orkest en de vakorganisaties en aldus als bijlage deel zal uitmaken van de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Metropole Orkest gedurende een proefperiode van 1 april 2017 tot en met 31 juli 2018.
Functiebeschrijvingen podiumkunsten
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.

Statuten

96022 Akte van statutenwijziging
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
STATUTENWIJZIGING

Subsidies

“Een goede (subsidie)aanvraag schrijven is bijna net zo’n kunst als de kunst zelf.”
Interview met Johan Dorrestein: Een goede (subsidie)aanvraag schrijven is bijna net zo’n kunst als de kunst zelf. Gitarist en zakelijk directeur Johan Dorrestein beheerst deze kunstvorm als geen ander. Johan Dorrestein is geen geboren subsidieschrijver. Van huis uit is hij een klassiek gitarist die al doende heeft geleerd hoe je een goed idee omzet in een enthousiasmerende subsidieaanvraag. Verschillende ensembles, culturele initiatieven en evenementen, zoals het Nederlands Blazers Ensemble (NBE) en Splendor, hebben in de loop der jaren van zijn vakbekwaamheid geprofiteerd. Momenteel is Dorrestein zakelijk directeur bij de Cello Biënnale en daar is het werven van subsidies min of meer een dagtaak. ‘Ik vind schrijven leuk en ben een ontzettend Pietje precies’, vertelt hij enthousiast....
Checklist voor het aanvragen van subsidies
Checklist voor het aanvragen van subsidies (Ntb Muziekwereld 3, 2017) Een leuk idee voor een muziekproject maar te weinig geld om het op de rails te zetten? In sommige gevallen kan subsidie uitkomst bieden. De run op de subsidieruif is echter zo groot dat een vage of slordige subsidieaanvraag bij voorbaat op de grote stapel afwijzingen terechtkomt. Nederland telt vele fondsen met zeer uiteenlopende subsidiecriteria. Ondanks die grote verscheidenheid zijn er basisregels voor het schrijven van een subsidieaanvraag die je op elke aanvraag kunt toepassen. Deze regels vind je terug in de onderstaande checklist.
De psychologie van het beslissen
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Stappenplan subsidie aanvragen
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.

Voorbeeldcontracten

Aanbevelingen artiestenovereenkomsten
Dit document is geen voorschrift maar dient als overzicht van aandachtspunten en aanbevelingen voor redelijke artiestencontracten tussen platenmaatschappij(en) en musici. Deze aandachtspunten en aanbevelingen zijn in gezamenlijk overleg tussen muziekvakbonden Ntb en Kunstenbond en brancheorganisatie NVPI tot stand gekomen en worden door deze partijen uitgedragen en onderschreven.
Algemene voorwaarden lesovereenkomsten – muziekles
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Voor de zelfstandig werkende muziekdocent: Voorbeeld Algemeen voorwaarden lesovereenkomsten - opgesteld door de Ntb juristen - te gebruiken bij het geven van privé-lessen. Onderdeel van het Ntb Switch pakket. Deze voorwaarde kunnen aangepast worden naar eigen situatie.
Geluidsopname overeenkomst musical
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Consignatiecontract
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Overeenkomst van opdracht met particulieren
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Overeenkomst van opdracht met bedrijven
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Modelovereenkomst met o.a. annuleringsvoorwaarden. Voor artiesten, producers, dj’s, etc. die verloond worden via de artiestenregeling of zelf factureren.
Arbeidsovereenkomst voor een groep
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Voorbeeldcontract: Arbeidsovereenkomst met contractant voor een groep voor langere duur waardoor contractant in dienstbetrekking komt bij contractant.
Arbeidsovereenkomst voor solisten
Arbeidsovereenkomst voor solisten. Contractant 1 sluit bij deze een arbeidsovereenkomst met contractant 2, waardoor contractant 2 in dienstbetrekking komt bij contractant 1. Contractant 2 zal de bedongen arbeid persoonlijk verrichten en zich niet door een ander laten vervangen. Contractant 2 verplicht zich bij het verrichten van de werkzaamheden alle redelijke opdrachten en aanwijzigingen van contractant 1, of van degene die daartoe door hem is aangewezen, op te volgen....

ZZP-Advies

Privacywet AVG
Per 25 mei 2018 moet elke onderneming voldoen aan de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wat verandert er in de praktijk?
Fair Practice Code Cultuur
Op 14 november jl. werd de Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector gepresenteerd aan minister Engelshoven van Cultuur. Deze agenda is een vervolg op twee rapporten van de SER/Raad voor Cultuur (RvC) waarin alarm wordt geslagen over de buitengewoon slechte arbeidsmarktpositie van (uitvoerende) kunstenaars. De Arbeidsmarktagenda fungeert als routekaart naar een betere sociale dialoog tussen de sleutelpartijen in de culturele sector. Doel is o.a. om een sterkere onderhandelingspositie en verbeterde arbeidsomstandigheden en sociale voorzieningen voor werkenden in de sector te bewerkstelligen.
Collectieve afspraken arbeidsvoorwaarden zelfstandige en onafhankelijke kunstenaars
Op 21 november 2017 nam de Tweede Kamer een motie aan die moet bereiken dat het in culturele en creatieve sectoren mogelijk wordt om collectief afspraken voor zzp’ers te maken. Tot nu toe was collectief onderhandelen ten gunste van zzp’ers lastig omdat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) dat bestempelde als kartelvorming als er voor meer dan acht bedrijven tegelijk werd onderhandeld. Dat maakte het in de praktijk onmogelijk om prijsafspraken te maken voor groepen groter dan bijvoorbeeld acht muziekdocenten, remplaçanten, journalisten, muzikanten of kunstenaars.
Switchpakket ZZP-2, Fiscale Zaken
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
In dit nummer is de aandacht gericht op fiscale regels. Een belangrijke fiscale vraag voor (de adviseur van) een ZZP-er is die over de omvang van het bedrijf. Is er fiscaal sprake van een onderneming? Of moet het resultaat worden aangegeven als ‘overige werkzaamheden’. Het onderscheid is van belang omdat het bepalend is voor de toepassing van fiscale kortingen. Zo heeft een ondernemer recht op diverse ondernemersfaciliteiten. Aan bod komen: zelfstandigenaftrek, startersaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O-aftrek) en S&Ostartersaftrek, meewerkaftrek, stakingsaftrek, fiscale oudedagsreserve (FOR), ondernemersfaciliteiten waarvoor het urencriterium niet van belang is, leinschaligheidsinvesteringsaftrek, MKB-winstvrijstelling, Arbeidsongeschikte startende ondernemers, hoe wordt bepaald of iemand ondernemer is of resultaatgenieter, Ondernemer, resultaatgenieter of werknemer...
Overeenkomst van opdracht met particulieren
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Tips om je website succesvoller te maken
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
(2012) 4 Tips om je website succesvoller te maken: 1. Je bent absoluut niet belangrijk, 2. De 10 seconden-regel, 3. Meer verkopen met iDEAL, 4. Voeg social media toe aan je website,
Zo maak je een factuur
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
In deze Muziekwereld besteden we (nogmaals) aandacht aan de factuur. Facturen worden door veel ZZP-ers nogal eens gezien als een noodzakelijk kwaad en we zien dan ook erg vaak dat ze niet volgens de wettelijke regels zijn opgesteld. Voor de BTW-heffing is een correcte factuur erg belangrijk. Je kunt als afnemer alleen BTW terugvragen als je een correcte factuur hebt ontvangen en voor de belastingdienst is de factuur ook bepalend bij een controle. Degene die een foutieve factuur uitreikt loopt vanaf 2013 het risico een flinke boete (maximaal € 4.920) te krijgen. In de eerste editie 2012 van Muziekwereld stond al een opsomming van factuurvereisten die wij voor de volledigheid nog een keer weergeven... (2012)
Fiscale regels voor ZZPers
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
In dit nummer is de aandacht gericht op fiscale regels. Een belangrijke fiscale vraag voor (de adviseur van) een ZZP-er is die over de omvang van het bedrijf. Is er fiscaal sprake van een onderneming? Of moet het resultaat worden aangegeven als ‘overige werkzaamheden’. Het onderscheid is van belang omdat het bepalend is voor de toepassing van fiscale kortingen. Zo heeft een ondernemer recht op diverse ondernemersfaciliteiten. Voor een aantal van deze faciliteiten is het nodig om aan het urencriterium te voldoen, 1. zelfstandigenaftrek, 2. startersaftrek, 3. aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O-aftrek) en S&Ostartersaftrek, 4. meewerkaftrek, 5. stakingsaftrek, 6. fiscale oudedagsreserve (FOR). Ondernemersfaciliteiten waarvoor het urencriterium niet van belang is: ...
Algemene informatie voor starters
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.