Buma/Stemra is van de auteurs, niet van de uitgevers

In het belang van de rechthebbenden doen wij met deze brief een dringend beroep op de overheid en het College van Toezicht.

We vragen u voor te schrijven dat binnen de nieuwe Raad van Toezicht en Ledenraad van Buma/Stemra geen ruimte meer is voor zeggenschap van muziekuitgevers, maar slechts van door auteurs benoemde vertegenwoordigers en onafhankelijke professionals. Voor een toekomstbestendig Buma/Stemra en voor een eerlijk inkomen van auteurs is ingrijpen NU noodzakelijk.

Machtstrijd van de uitgevers

Binnen het bestuur van Buma/Stemra is een verlammende machtsstrijd gaande. In een publicatie van de vereniging van uitgevers, het NMUV, wordt enigszins uit de doeken gedaan wat de inzet is. Buma/Stemra kwam dit jaar overwegend negatief in het nieuws nadat onderzoek uitwees dat er binnen de organisatie sprake was van misstanden die gecorrigeerd dienden te worden.

Het bestuur van Buma/Stemra bleek niet in staat de directeur van de organisatie eensgezind te steunen bij zijn pogingen misstanden in kaart te brengen en veranderingsprocessen in gang te zetten. Er ontstond een bestuurlijk chaos die onder meer gedetailleerd en volledig onweersproken beschreven werd in een publicatie van onderzoeksjournalist Ton Dijksma in het blad Muziekwereld.

Omdat het bestuur zowel haar leden als de directeur verbood openheid van zaken te geven, speelde alles zich af in een sfeer van geheimzinnigheid. Die had in verschillende publicaties in verscheidene media weer tot gevolg dat er volop over Buma/Stemra gesuggereerd en gespeculeerd werd. Vaak zonder feitelijke grondslag.

Op de laatste Algemene ledenvergadering van de Buma/Stemra werd een motie aangenomen om over alles wat speelt in alle openheid eindelijk eens duidelijkheid te verschaffen. Deze motie had vooralsnog geen gevolgen. Een aantal uitgevers probeerde op dezelfde ledenvergadering de directeur af te zetten en de situatie te herstellen zoals ze voorafgaand aan het onderzoek bestond. Deze motie haalde het niet zoals u in het bericht van de uitgevers al kon lezen.

Een belangrijk besluit dat het Buma/Stemra bestuur ondertussen wel omarmde, is die welke de wet tegenwoordig dwingend voorschrijft. Concreet: Het bestaande bestuur wordt opgeheven en de organisatie krijgt een directie met een Raad van Toezicht en een Ledenraad. Binnen die te vormen Raad van Toezicht eisen de uitgevers nu een positie die gelijkwaardig is aan die van de auteurs.

Voor alle duidelijkheid: in het bestaande bestuur is de verhouding auteurs en uitgevers 2:1. De uitgevers grijpen de nieuwe bestuursstructuur dus aan om hun macht binnen de Buma/Stemra te verdubbelen.

In het belang van Buma/Stemra zijn wij van opvatting dat uitgevers juist geweerd dienen te worden uit de nieuw te vormen Raad van Toezicht .

Staat de wet dat toe?

Nou en of. Want de Nederlandse wet en de Europese Richtlijn zeggen allebei dat in een toezichthoudend orgaan zoals een Raad van Toezicht de rechthebbenden evenwichtig vertegenwoordigd moeten zijn. De rechthebbenden zijn de auteurs. Muziekuitgevers kunnen zich auteursrechtelijke aanspraken verwerven, door rechten te laten overdragen, maar zijn dan in de juridische betekenis nog steeds slecht “rechtverkrijgenden”. Omdat muziekuitgevers geen rechthebbenden zijn, omdat de auteurswet muziekuitgevers niet als rechthebbenden benoemd, bestaat er wettelijk gesproken dus geen reden ze een plek in de Raad van Toezicht te geven.

Wat is het belang voor Buma/Stemra en haar rechthebbenden om muziekuitgevers uit de organisatie te weren?

De meest in het oog springende reden uitgevers geen verdere zeggenschap over Buma/Stemra te geven is dat het belangenconflict dat muziekuitgevers met zich meedragen. Een belangenconflict dat de koers naar de toekomst voor Buma/Stemra blokkeert.

Een paar voorbeelden:

  • De groeimarkt voor het auteursrecht is het internet. Op die markt concurreert Buma/Stemra nu dagelijks met de grote uitgevers, die de laatste jaren wereldwijd de door hen beheerde rechten online zelf zijn gaan exploiteren. En het voornemen hebben dit steeds meer te gaan doen. Vertegenwoordigers van grote muziekuitgevers praten nu feitelijk binnen Buma/Stemra mee over de strategie die tot doel heeft om diezelfde muziekuitgevers effectief te kunnen beconcurreren. En ze willen daar nog meer over te zeggen krijgen. Dat heeft een verlammend effect op de besluitvorming en de noodzakelijke modernisering.
  • Muziekuitgevers hebben rechtstreekse zakelijke banden met organisaties die betalingsplichten aan de Buma/Stemra hebben. Zoals verschillende omroepen en platenmaatschappijen. Het is in het financiële belang van de muziekuitgevers die afdrachten zo beperkt mogelijk te houden. Dat is strijdig met het belang van rechthebbenden, het belang van de auteurs. Zusterorganisaties van de grote muziekuitgevers zijn ook nog eens aandeelhouder van muziekplatforms zoals Spotify, waardoor het opnieuw een belang van grote uitgevers is om de afdrachten aan auteurs zo beperkt mogelijk te houden.

Vanuit het beginsel van bestuurlijke zuiverheid en omdat fundamentele belangenconflicten binnen het ontwikkelen en organiseren van een modern Buma/Stemra uitgesloten dienen te worden, kan er daarom binnen Buma/Stemra geen plaats meer zijn voor muziekuitgevers in bestuurlijke of toezichthoudende functies.

Nogmaals: in het belang van de rechthebbenden doen wij daarom een dringend beroep op de overheid en het College van Toezicht voor te schrijven dat straks binnen de nieuwe Raad van Toezicht van Buma/Stemra en in haar Ledenraad geen ruimte meer is voor zeggenschap van muziekuitgevers, maar slechts van door auteurs benoemde vertegenwoordigers en onafhankelijke professionals. Voor een toekomstbestendig Buma/Stemra en voor een eerlijk inkomen van auteurs is ingrijpen NU noodzakelijk.

 

Erwin Angad Gaur, secretaris/directeur Ntb (Nederlandse Toonkunstenaarsbond) en VCTN (Vereniging Componisten en Tekstdichters Ntb)

Henk Westbroek, bestuurslid van Buma/Stemra

Anthony Fiumara, componist en bestuurslid van Buma/Stemra

René Meister, componist en bestuurslid van Buma/Stemra

Loek Dikker, componist, voorzitter MiMM (Muziekinstituut MultiMedia) en voormalig bestuurslid van Buma/Stemra

Jerney Kaagman, ere-lid Buma/Stemra

Bert Ruiter, muziekauteur en voormalig bestuurslid van Buma/Stemra

Alexander Beets, bestuursvoorzitter Ntb en hoofd business department Fontys Rockacademie

Rens Machielse, Directeur HKU Muziek en Technologie en voormalig bestuurslid van Buma/Stemra

Bob Zimmerman, componist en arrangeur

Marike Jager, singer/songwriter

Ben van den Dungen, componist

Geert Timmer (a.k.a. Bob Fosko), muziekauteur

Henk Temming, muziekauteur

Arnold Mühren, muziekauteur