Brief aan bestuur en directie van Buma/Stemra – motie

 

Geacht bestuur en geachte directie,

Tijdens de extra ALV van oktober werd de navolgende, door ons ingediende motie aangenomen:

MOTIE

De vergadering bijeen op 30 oktober spreekt (mede namens Nieuw GeNeCo, Ntb en VCTN en Popauteurs.nl) zijn afkeuring uit over het communicatiebeleid van bestuur en directie en draagt beiden op om

  • de zeer beschadigende beschuldigingen in De Volkskrant, overgenomen door andere media, gedetailleerd en openbaar te weerleggen;
  • maximaal de bevindingen en aanbevelingen van en uit de door Nautha Dutlilh en BDO uitgevoerde onderzoeken openbaar te delen;
  • resultaten van toekomstig onderzoek pro-actief met de leden en aangeslotenen te delen;
  • en in het algemeen openheid te betrachten.

Hoewel u bij monde van uw voorzitter aangaf de motie te zullen uitvoeren, vernamen wij hier tot op heden niet meer of nog niet over.

Wij verzoeken u daarom bij dezen ons op de hoogte te stellen of en binnen welk tijdspad u uitvoering wilt geven aan de in de motie gevraagde concrete acties, alsmede aan de overige aangenomen moties.

Met vriendelijke groet,

Namens Nieuw Geneco, Ntb, VCTN en Popauteurs

Esther Gottschalk, Erwin Angad-Gaur, Tom Peters