Congres VCTN en jaarvergadering Ntb/Kunstenbond op 29 juni

Zoals eerder aangekondigd vinden het congres van VCTN en de jaarvergadering van Ntb, de vakgroep Muziek van de Kunstenbond, plaats op 29 juni a.s.. De vergaderingen zullen plaatsvinden in De Observant , Stadhuisplein 7, in Amersfoort.
De notulen van de vergaderingen van vorig jaar kunnen leden downloaden via de website, evenals de concept jaarrekening van de VCTN.
Ook is het verslag over de periode 2021/2022 (t.b.v. agendapunt 3 van het VCTN congres en agendapunt 3 van de Ntb jaarvergadering) voor leden te downloaden.

Voorlopige agenda VCTN congres – aanvang: 13.00 uur

  1. Opening
  2. Notulen congres 2021
  3.  Verantwoording en verslag over congresperiode
  4.  Jaarrekening
  5. Rondvraag en sluiting

Voorlopige agenda jaarvergadering vakgroep Muziek/Ntb – 14.00 uur, aansluitend op het VCTN congres

1. Opening
2. Notulen jaarvergadering 2021
3. Verantwoording en verslag over 2021/22
4. Financieel verslag (mondeling)
5. Rondvraag en sluiting

Na afloop nodigen we de aanwezigen graag uit voor een drankje om na te spreken.

We hopen dat je er bij kan zijn de 29ste!