Buma/Stemra jaarvergadering 30 oktober over het goedkeuren van de jaarstukken 2016

Komende maandag 30 oktober vindt om 14 uur in het Novotel in Hoofddorp de extra Buma/Stemra Jaarvergadering over het goedkeuren van de jaarstukken 2016 plaats.

In de vergadering zal tevens gesproken worden over de onderzoeken naar financiële misstanden bij Buma/Stemra en zal onder meer worden gestemd over een aantal door een groep auteurs onder de naam “Schoon Schip” ingediende moties.

Ntb en VCTN hebben eerder de belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit de genoemde onderzoeken gepubliceerd, omdat Buma/Stemra dat weigert te doen. In de mail die de leden gisteren van Buma/Stemra ontvingen stelt directeur Wim van Limpt dat “De rapporten (…) niet openbaar [zijn] gemaakt om daarmee de nodige zorgvuldigheid richting individuele personen in acht te kunnen nemen.” Ook wij hebben op onze website uit de rapporten geciteerd met anonimisering van personen, hoewel diverse namen (van financieel directeur en hoofd juridische zaken) uiteraard nauwelijks te anonimiseren zijn. Dat had Buma/Stemra naar onze mening ook en vooral zelf moeten doen. Wij betreuren zeer dat Buma/Stemra zich op dit punt blijft verschuilen achter bespreking in de ledenvergadering. Ook de leden die niet op de vergadering aanwezig zijn hebben recht te weten wat er speelt en wat er gespeeld heeft. En de leden die naar de vergadering (overwegen) te komen hebben er recht op zich te kunnen voorbereiden aan de hand van stukken die meer behelzen dan vage mededelingen. Indien het Buma/Stemra bestuur de verenigingsdemocratie serieus neemt dient zij de leden ook serieus te informeren en in staat te stellen over wezenlijke zaken een oordeel te vormen.

Hoewel wij blij zijn met het bericht van de directeur en het daarmee doorbreken van de wekenlange stilte, meldt Buma/Stemra ook in deze mail onvoldoende wat er speelt en wat er zich heeft afgespeeld. Het is wellicht een voorzichtig begin van informeren van de leden, maar het is te beperkt en gezien de enorme hoeveelheid publiciteit van de afgelopen periode te laat en onvoldoende. Zeker als eerste bericht aan de leden na de publicaties rond de onderzoeken, de beschuldigingen in de Volkskrant en de publicaties in de Muziekwereld en het Financieele Dagblad. De leden hebben feiten, maar ook halve waarheden en hele leugens kunnen en moeten lezen in de pers, op websites en op Twitter, zonder dat Buma/Stemra helderheid schiep. Dat is zowel bestuur als directie aan te rekenen.

Bestuur
Nu de bestuursstructuur, onder druk van de nieuwe wetgeving en van het door de overheid benoemde College van Toezicht (CvTA) binnen een jaar zal moeten worden aangepast naar een Raad van Toezicht model en het huidige bestuur daardoor binnen een jaar zal verdwijnen denken wij dat het onzorgvuldig zou zijn het bestuur op dit moment naar huis te sturen. Alleen daarom zullen wij geen motie van wantrouwen indienen tegen het bestuur.

Ntb en VCTN bepleiten al jaren een professioneel bestuursmodel met een Raad van Toezicht, waarin namens auteurs professionele toezichthouders daadwerkelijk toezicht houden op een meerkoppige statutaire directie. Daarnaast dient een Ledenraad of Raad van Aangeslotenen te (blijven) bestaan. In beide gremia dient uiteraard de verhouding 2/3 – 1/3 tussen auteursvertegenwoordigers en uitgeversvertegenwoordigers te worden gerespecteerd (naast enkele onafhankelijke toezichthouders in de RvT). Ook de wet schrijft overigens een representatieve vertegenwoordiging van groepen rechthebbenden voor. De afgelopen periode is meer dan ooit helder geworden dat een dergelijke geprofessionaliseerde bestuursstructuur absoluut noodzakelijk is.

Nader onderzoek
Van Limpt meldt in zijn mail dat het CvTA ‘aanvullend onderzoek (wenst), onder andere naar de governance’. Ook begrepen wij dat het CvTA zelf deze week een bericht zal publiceren. Wij nemen aan en begrepen uit bronnen dat het college met name nader onderzoek wenst naar de rol van onder meer bestuur, directie en audit commissie in de afgelopen jaren en in relatie tot de vastgestelde misstanden. Indien deze informatie juist is, juichen wij dat van harte toe. Wel willen wij van het Buma/Stemra bestuur en van het CvTA vooraf de verzekering dat deze onderzoeken, zodra zij zijn afgerond, wel openbaar gemaakt en met de leden gedeeld zullen worden.

Jaarrekening
De Jaarrekening 2016 werd met de publicatie van de definitieve convocatie (die statutair 2 weken voor een vergadering dient te verschijnen) gepubliceerd, maar een dag later – zonder bericht aan de leden – van de website gehaald. Van Limpt stelt in zijn mail dat de Jaarrekening “ter informatie aan [de] leden [werd] aangeboden” en een concept betrof. De definitieve versie werd dinsdagavond 24 oktober (minder dan 6 dagen voor de ALV), opnieuw in eerste instantie in stilte, op de website teruggeplaatst. Hij spreekt daarbij van “ongelukkige communicatie” en lijkt daarmee, zij het erg licht, het boetekleed aan te trekken. Hij belooft daarbij opnieuw het “pad van verandering samen te [willen] bewandelen en ervoor te zorgen dat we altijd met elkaar blijven communiceren”. Wij kunnen slechts de hoop uitspreken dat hij en het bestuur deze belofte deze keer ook werkelijk van plan zijn na te komen.

Een eerste stap naar eerlijk communiceren zou daarbij publicatie van de onderzoeken (of maximaal publiceren uit de bevindingen met anonimisering van de betrokken medewerkers) en het uitschrijven van een nieuwe jaarvergadering zijn, om de Jaarrekening en de rapporten met voldoende voorbereidingstijd te kunnen bespreken. Het zou het Buma/Stemra bestuur sieren als zij op die wijze zouden laten zien de verenigingsdemocratie serieus te nemen en het tijdig informeren van de leden de hoogtste prioriteit te geven.

Stemadvies
Wij adviseren onze leden niet akkoord te gaan met goedkeuring van de Jaarrekening tijdens deze ALV en geen decharge te verlenen aan bestuur en directie. Dit mede omdat het wel goedkeuren van de Jaarrekening ongeldig zou kunnen zijn.

Wij adviseren onze leden bij Agendapunt 7, de ingediende moties van ‘Schoon Schip’ , voor de moties 1 tot en met 6 te stemmen. Daarbij merken wij op dat motie 6 feitelijk overbodig is, omdat de toezegging tot hervorming van de bestuursstructuur al eerder (tijdens de vorige ALV) werd gedaan en tevens door het College van Toezicht en de nieuwe wetgeving noodzakelijk is geworden. Wij bepleiten bij de motieindieners daarom deze motie in te trekken en verzoeken het Buma/Stemra bestuur zonodig te bevestigen dat deze motie inhoudelijk reeds wordt of zal worden uitgevoerd.

Wij raden steun aan moties 7, 8 en 9 af.

Toelichting:
Motie 7 betreft geroyeerde leden; wij vinden dit geen onderwerp dat zich leent voor een ALV, die niet over de individuele belangen van in moties genoemde personen dient te gaan. Wel zouden wij het bestuur van Buma/Stemra willen verzoeken toe te zeggen het royement van ex-leden hernieuwd tegen het licht te houden, indien daartoe een individueel verzoek wordt gedaan. Het verrichten van onafhankelijk extern onderzoek, zoals bepleit in de motie, naar een niet gespecificeerd aantal royementen en niet uit de motie heldere achterliggende kwesties, gaat ons te ver en is in beginsel ook te kostbaar.

Motie 8 beoogt een groot aantal onafhankelijke onderzoeken, met name ‘INTEGRITEITS-, GOVERNANCE en FRAUDEONDERZOEK’ naar een zeer grote hoeveelheid onderwerpen, waaronder opnieuw enkele persoonlijke casussen. Mede gegeven het feit dat het CvTA reeds geadviseerd heeft tot nader governanceonderzoek is deze motie deels overbodig en bepleit daarnaast met een te grote scope onderzoek naar te veel zaken. Daaronder ook zaken die niet aan Buma/Stemra zijn om te onderzoeken: het is niet aan de Buma/Stemra jaarvergadering bijvoorbeeld onderzoek in te stellen naar het functioneren van het door de overheid benoemde CvTA. Hoewel er ook wat ons betreft serieuze vragen over ook het functioneren van het overheidstoezicht gesteld kunnen (en wellicht moeten) worden, is het bovendien onredelijk dat de leden van Buma/Stemra een dergelijk onderzoek zouden moeten betalen.

Motie 9 betreft het verzoek tot opnieuw een vergaand onderzoek naar zaken die voor een groot deel niet louter Buma/Stemra betreffen. Ntb en VCTN steunen het pleidooi voor maximale openheid over gemaakte afspraken en onderhandelde tarieven, maar steunt deze, opnieuw te ruime, motie niet.