Uitleg Nationaal Podiumplan

Het Nationaal Podiumplan is ontwikkeld door Kunstenbondvakgroep Muziek/Ntb in samenwerking met SENA. De nieuwe subsidieregeling matcht gages voor optredens in kleine podia aan de SENA norm van 265 euro per show. Hier lees je alles over de regeling.

Het doel
De basis van het NPP is gebaseerd op een drietal pijlers:
1) verstevigen van reeds aanwezige podium initiatieven in het informele circuit zodat ze zich
verder kunnen ontwikkelen en van duurzame relevantie kunnen zijn voor het eco-systeem.
2) Het activeren en stimuleren van professionele musici in het eco-systeem om zelf podia op te
zetten in samenwerking met lokale en regionale derde partijen door middel van beschikbaar
gestelde financiële ondersteuning.
3) Het verleiden van bestaande culturele initiatieven die nu nog geen jazz en wereldmuziek
programmeren in het informele podium circuit om dit wel te gaan doen

Basisconcept Nationaal Podiumplan (NPP)
De basis van het plan is de ondersteuningsregeling per concert. De regeling wordt zo simpel mogelijk
gehouden en is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van twee partijen, namelijk de
initiatiefnemer/musicus/bandleider en de speelplek.
De financiële transactie tussen een musicus en een podium/opdrachtgever vormt de basis van de
regeling. Het podium nodigt de uitvoerende uit op basis van minimaal 50% van de gagenorm per
musicus per concert (€ 132,50.) Dat bedrag wordt vanuit het NPP gematched na het overleggen van
een schriftelijke bevestiging door de partijen die de transactie hebben gesloten. Per concert wordt
een maximum van €662,50 als ondersteuning door het NPP toegekend. De betaling vind plaats direct
aan de individuele artiest na afloop van het concert op basis van bewijslast dat het concert heeft
plaatsgevonden.

Welke podia komen in aanmerking?
De regeling kent alleen een functionele toetsing. Een aantal andere voorwaarden voor podia binnen
de NPP regeling zijn:
• Er dient in basis entree geheven te worden.
• Het concert moet openbaar zijn.
• Er moet promotie voor gemaakt worden.
• Ook organisaties die vanuit een cultureel motief op verschillende plekken concerten organiseren
komen in aanmerking.
• Festivals komen niet in aanmerking.
• VSCD en VNPF podia komen niet in aanmerking.
• VIP podia die gebruik maken van de kleine SKIP regeling kunnen wel gebruik maken van de
regeling
• Podia die door gemeente, provincie in totaal meer subsidie ontvangen dan €50.000,- komen niet
in aanmerking.
• Er moeten adequate faciliteiten zijn voor het betreffende concert
• Het podium dient per concert minimaal €132,50 per optredende musicus te betalen.

Wanneer aan deze basiscriteria wordt voldaan kan je als podium deelnemen aan de regeling. Je moet
je dan echter nog wel formeel aanmelden/registreren via www.nationaalpodiumplan.nl

Waarom zou je als podium mee willen doen?
Veelal komen podium initiatieven voort uit een liefde voor de cultuuruiting en wil je als podium ook
graag de uitvoerende een nette gage bieden. Dit blijkt echter nog niet zo eenvoudig. Vaak moeten
naar recettes ook fondsen en sponsor benaderd worden. Ook zien we vaak dat de uitvoerende zelf
sponsor wordt door een lagere gage te accepteren dan eigenlijk economisch noodzakelijk is. Dit is
geen duurzaam model en leidt o.a. tot een verschraling van het aanbod. De regeling wil podia helpen
professionele musici te contracten, ze netjes te betalen en een impuls te geven aan het klimaat voor
jazz en wereldmuziek in Nederland. We hopen dat jullie daar als podium aan bij willen dragen.

Wat hebben we van jullie nodig?
Bij de inschrijving als podium willen we graag de volgende zaken weten:
• NAW gegevens van de podium organisatie met contactpersoon
• Locatie van het podium en aanwezige faciliteiten
• url van het podium waar de concert aankondigingen plaatsvinden
• korte beschrijving van de geschiedenis van het podium en programmering
• korte beschrijving van de jaarplannen op hoofdlijnen

Wat moet ik verder doen rondom het concert?
Het aanmelden van het concert wordt gedaan door de bandleider van de geboekte formatie. Om geld
te reserveren binnen de regeling die er echter een door beide partijen getekend overeenkomst in het
systeem geüpload te worden. Pas dan is de ondersteuning definitief. Dat betekent dat U als podium
een schriftelijke overeenkomst heeft met de formatie waarin het podium ook expliciet bevestigt als
podium verantwoordelijkheid te aanvaarden voor de betaling van de benoemde €132.50 per musicus
per concert. Als laatste stap dient het podium en/of de artiest bewijslast te leveren dat het concert
ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Dit kan door middel van een foto, een recensie of een kort
concertverslag.

Wat is World Jazz voor muziek?
Stichting nationaal podiumplan (NPP) ziet Jazz en Wereld muziek als een genre waarin improvisatie
een belangrijk element speelt. Dit muzikaal inhoudelijke element is bepalend zowel aan de musici
zijde, formatie profiel als ook qua profiel van het podium waarop het concertplaats vindt.

Wanneer gaat de regeling van start?
Stichting nationaal podiumplan (NPP) wil vanaf 1 juni 2020 ‘live gaan’ met de regeling en vanaf dat
moment kunnen aanvragen gedaan worden in het systeem.

Wat gebeurd er als het geld op is?
Op het moment dat het budget in een bepaald kwartaal volledig gereserveerd is voor betalingen in
die concertperiode wordt dit direct gemeld op de site. Er worden dan voor concerten in dat kwartaal
geen nieuwe reserveringen aangemaakt en geen nieuwe aanvragen in behandeling genomen. Let op,
pas op het moment dat het getekende contract is geüpload en goedgekeurd wordt de reservering in
het systeem gezet. Het aanmelden van een bepaald concert in een bepaalde periode is dus nog niet
voldoende om gegarandeerd recht te hebben op een bijdrage.

Hoe zijn de budgetten opgedeeld?
NPP werkt in kwartaal tranches en het beschikbare jaarbudget wordt in basis in gelijke delen verdeeld
over deze kwartalen. Is een bepaald kwartaal het budget niet geheel opgegaan dat wordt het
toegevoegd aan het volgende kwartaal. Is er aan het einde van het jaar geld over uit het beschikbare
budget dan wordt dit toegevoegd aan het jaarbudget van het volgend jaar en weer gelijkelijk
verdeeld over de kwartalen.

Kan ik ook als podium gebruik maken als ik niet geregistreerd ben in het systeem?
Nee, dat kan niet. Als een bandleider het concert aanmeldt in het systeem moet hij/zij opgeven op
welk podium er gespeeld wordt. Als je als podium als geregistreerd bent ben je in het systeem te
vinden. Ben je nog niet aangemeld dan krijg je vanuit het systeem een mailverzoek om je als podium
te registreren. Als je niet in het systeem bent geregistreerd kan er geen geld voor je gereserveerd
worden op het moment dat het contract is gevalideerd.

Vragen en contact?
Stichting nationaal podiumplan (NPP) is vanaf 1 juni bereikbaar per mail op
info@nationaalpodiumplan.nl tevens zal er een telefonische helpdesk beschikbaar zijn voor vragen.