Kamervragen naar aanleiding van ‘Pop wat levert het op?’

Op donderdag 21 januari stelden Kamerleden Tjeerd van Dekken  (PvdA) en Jasper van Dijk  (SP) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen naar aanleiding van het rapport ‘Pop wat levert het op?’  de volgende Kamervragen:

  1. Heeft u kennis genomen van het artikel “Muziek blijft voor veel beroepsmuzikanten sappelen”, van de Nos op 16 januari 2016?
  2. Hoe oordeelt u over de uitkomsten van het onderzoek “Pop, wat levert het op?”, dat stelt dat het inkomen van popmuzikanten de afgelopen vijf jaar gedaald is terwijl ze meer zijn gaan werken?
  3. Op welke wijze betrekt u de inkomenspositie van popmuzikanten en -makers bij het onderzoek van de Raad voor Cultuur en de SER over de verbetering van de positie van de kunstenaar op de arbeidsmarkt? Hoe houdt u hierin rekening met de specifieke kenmerken van popmuzikanten en -makers ten opzichte van andere kunstenaars?
  4. Heeft u inzicht in de gages die gesubsidieerde poppodia betalen en de spreiding die daarin bestaat? Deelt u de mening dat deze podia een springplank zijn voor beginnende professionele bands, waardoor het van belang van is dat zij een reële vergoeding ontvangen? Zo ja, op welke wijze wilt u meer lijn brengen in de gages die gesubsidieerde poppodia aan muzikanten betalen?
  5. Deelt u onze mening dat de moderne, elektronische platforms voor massacommunicatie, zoals bijvoorbeeld Youtube, Soundcloud en Facebook, veel geld verdienen aan muziek zonder dat de rechthebbenden daarvoor gecompenseerd worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke manier stimuleert u dat artiesten en andere rechthebbenden hun aandeel krijgen van de verdiensten van deze platforms?
  6. Op welke wijze wilt u de ondersteuning van de talentontwikkeling, de internationale promotie en de inkomensondersteuning beter aan laten sluiten op de behoeften van popmuzikanten, componisten en tekstschrijvers? Ziet u hierin een rol weggelegd voor een popfonds?
  7. Hoe vordert de uitwerking van uw popvisie, waarin u samenwerkt met de sector? Met welke partijen werkt u daarin samen? Wanneer verwacht u uw visie aan de Kamer te sturen?

De aanbiedingsbrief van Ntb, FNV, Sena Performers en NORMA aan de Tweede Kamer is hier te downloaden.