Duidelijke afspraken over minimumvergoedingen voor artiesten bij de NPO, hoe gaat het nu?

Voor veel muzikanten voelde het misschien normaal: je werd gevraagd om op te treden in een tv-programma en je kreeg als dank een maaltijd tussen de soundcheck en de live uitzending in. En exposure natuurlijk, ‘gratis’ promotie. Naar de hoeveelheid voorbereidingsuren die er in zo’n gig gestopt werden, leek geen haan te kraaien. Daar moest verandering in komen. Sinds 1 oktober 2022 gelden er dankzij de inspanningen van BAM! Popauteurs en Ntb/ Kunstenbond eindelijk duidelijke afspraken over minimumtarieven en eerlijke betaling voor artiesten die optreden bij de publieke omroep. En nu we inmiddels een flink aantal maanden verder zijn, is het tijd om de stand van zaken op te maken en te evalueren.

De afspraak
De kern van de afspraken die nu gelden is dat de omroepen die aangesloten zijn bij de NPO optredende artiesten een minimumvergoeding betalen van 250 euro per artiest en 1000 euro per pand/groep/act. Daarnaast wordt voorzien in reiskosten en eventuele vergoeding voor lunch/diner. Deze minimumvergoeding is gebaseerd op de Sena gagenorm die in 2021 van kracht was.

Verbeterde situatie
Dankzij de grote hoeveelheid feedback die wij via onze leden ontvangen, hebben wij de afspraak de afgelopen tijd goed kunnen monitoren. Er is veel verbeterd sinds 1 oktober. We kunnen vaststellen dat deze interventie een stap in de goede richting is geweest.

Vinger aan de pols
Maar, we zijn er nog niet. Zoals voor alle tariefafspraken geldt, moeten we er met elkaar op toezien dat ze gehanteerd blijven worden. Daarnaast is er helaas nog één specifiek programma dat weigert om zich aan de afspraak te houden: Tijd voor Max, van Omroep Max. De NPO heeft toegezegd hierover met de omroep in gesprek te gaan, maar ook hier is het van belang dat artiesten en muzikanten die toezeggen om op te treden in het programma zelf volhardend zijn en de afspraak die er ligt benoemen.

We zullen een vinger aan de pols blijven houden en spreken later dit jaar over een bijstelling van de vergoedingen die in lijn staat met de stijgende kosten.

Punt van zorg
Als belangenorganisaties vragen we medewerking van de artiesten door erop toe te zien dat al hun optredens in tv- en radioprogramma’s van alle publieke omroepen eerlijk betaald worden. We roepen ze op om melding te (blijven) maken van gevallen waar men zich niet aan deze afspraak wil houden. Een punt van zorg bij veel van onze leden is de dreiging om door deze maatregel speelplekken bij de publieke omroep te verliezen. Tijdens de evaluatie waren alle partijen het met elkaar eens dat dit onwenselijk is. Wij zijn van mening dat het met name voor de ontwikkeling van opkomende artiesten en acts zeer belangrijk is om te kunnen spelen op radio en televisie. Ook dit punt zal de komende tijd door ons gemonitord worden, en daarbij zal de input van leden ook waardevol zijn. Bovendien zal de NPO intern hierover met de omroepen het gesprek aangaan.

Klachtenbehandeling en handhaving
De NPO heeft ons toegezegd dat alle meldingen die, ook anoniem, bij de Ntb/Kunstenbond en/of BAM Popauteurs binnenkomen serieus behandeld zullen worden. Daarnaast wordt er toegewerkt naar een werkbare vorm van handhaving bij misstand.

In het najaar volgt een nieuw gesprek met de Publieke Omroep waarvan wij jullie uiteraard weer op de hoogte zullen brengen.